H41官网图-1
H41官网图-2

H41

1、富瀚DSP新主控,0.5T算力,人形识别更精准。性价比之选。新增协议,更新超能全网通。纳米碳陶瓷蜂窝散热器,比铝片温度低3℃以上。

 

 

H41  4MP单38板规格书 

 


 

接口说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首页    网络摄像机    H41